Onze troeven

Sport & Cultuur

Onze Troeven Sport en Cultuur
Pegasus staat ook in voor buitenschoolse activiteiten. Sportieve leerlingen kunnen deelnemen aan tal van schoolsportactiviteiten, al dan niet in competitieverband. Ons schooltoneel heeft naam en faam in de wijde Oostendse omgeving.

STE(A)M-IT EN ICT

Onze Troeven STE(A)M-IT EN ICT
Sinds jaar en dag is de school een trendsetter op het gebied van gebruik van moderne middelen. Onze lokalen zijn uitgerust met Smartbeamers en overal op school is er draadloos internet beschikbaar, zodat de leerkrachten in de les vlot deze moderne IT-toepassingen kunnen gebruiken.

Op school is er overal draadloos internet beschikbaar. Verder gebruiken we al vele jaren de digitale leeromgeving Smartschool waarmee leerkrachten, leerlingen en ouders vlot met elkaar kunnen communiceren. We beschikken ook over twee computerklassen en een open leercentrum, een klas waarin leerlingen terechtkunnen om zaken op te zoeken op het net. In het kader van STE(A)M-IT (Science, Technology, Arts, Mathematics and IT) loopt er in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en Zorabots een project waarin leerlingen de kans krijgen om via de humanoïde robot Zora hun programmeertalenten te ontwikkelen.

Ouderparticipatie

Onze Troeven Ouderparticipatie
De school vindt een goed contact met de ouders uiterst belangrijk. We beschikken dan ook over heel wat mogelijkheden om vlot met ouders te communiceren. Bovendien informeren we ouders over onze werkwijze.

Zo organiseren we jaarlijks een informatieavond over het gebruik van Smartschool en over CLIL. Ouders zijn steeds welkom op de school om over de situatie van hun zoon of dochter te spreken. Vooraf een afspraak maken is natuurlijk aangewezen. De schoolraad en de oudervereniging worden mee betrokken in het bestuur van de school.

Leerlingbegeleiding

Onze Troeven Leerlingbegeleiding
In Pegasus volgen we onze leerlingen zeer nauw op, zowel wat betreft hun studieresultaten als wat betreft hun welbevinden. We zijn er immers van overtuigd dat je goed in je vel voelen de eerste voorwaarde is om goed te presteren op school.

We doen er dan ook alles aan om leerlingen te helpen als we merken dat leerlingen zich niet goed voelen. Via ons digitaal leerlingvolgsysteem informeren leerkrachten, leerlingenbegeleiding en directie elkaar over alle problemen en over de aangeboden hulp. De werkgroep leerlingenbegeleiding vergadert wekelijks en bespreekt de leerlingen met problemen in een nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Zee Aan Ruimte

Onze Troeven Zee Aan Ruimte
Op Pegasus is er een zee aan ruimte. De school bestaat uit losstaande gebouwen op een domein van 3 ha uitkijkend op de achterliggende weiden tot de Torhoutsesteenweg. De leerlingen hebben bij ons ruimte zat. Verder zijn er groenzones, parkeerruimten en een sportveld.

De campus heeft buiten de schooluren een parkfunctie en is aangesloten op het Groen Lint, de fiets- en wandelweg die Oostende omgordt. Leerlingen kunnen dus veilig de school bereiken.

Meertalig onderwijs (CLIL)

Onze Troeven Meertalig onderwijs
Pegasus is al sinds vele jaren een actief verstrekker van meertalig onderwijs. Leerlingen krijgen de kans de vakken wiskunde, fysica, informatica, economie en cultuurwetenschappen in een vreemde taal (Frans en/of Engels) te volgen.

De lessen worden gegeven door geattesteerd tweetalige leerkrachten en worden ondersteund door het centrum voor linguïstiek van de VUB onder leiding van Prof. Dr. Esli Struys en Prof. Dr. Jill Surmont.

Geïntegreerde werkperiode

Onze Troeven Geïntegreergde werkperiode
Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. Elk schooljaar wordt het vaste lesrooster gedurende een week opzijgeschoven en organiseert de school een projectweek, de GWP of Geïntegreerde Werkperiode.

In het eerste en het derde jaar wordt voor een thuis-GWP geopteerd. Via dagexcursies en activiteiten op school wordt gewerkt rond eindtermen en competenties uit de leerplannen. In het tweede en het vierde jaar wordt ervoor gekozen om dezelfde onderwijsdoelen te realiseren via een meerdaagse GWP. Zo trekken de tweedejaars richting Ardennen (Durbuy), in het vierde jaar bezoeken de leerlingen Parijs of Amsterdam. Wij beschouwen de klas- en vakoverstijgende samenwerking als een enorme meerwaarde. Het gaat om een mix van projectmatig werken en vakgebonden uitstappen, met bijzondere aandacht voor communicatieve, sociale en 21e-eeuwse vaardigheden, essentieel voor de vorming van jonge mensen.

Flexibele leertrajecten

Onze Troeven Flexibele leertrajecten
Athena heeft oog voor de specifieke noden van elke leerling. Om in bepaalde gevallen meer onderwijs op maat te bieden is er de mogelijkheid om in te stappen in een flexibel leertraject.

Hierbij wordt ingegaan op specifieke leerbehoeftes binnen een zorgcontext (leerstoornissen, tijdelijke leermoeilijkheden of leerachterstand, hoogbegaafdheid ...) of binnen een talentenen competentiecontext (uitzonderlijke artistieke of sportieve talenten, volgen van opleidingsonderdelen in het hoger onderwijs, combineren van leertrajecten ...). Flexibele leertrajecten worden aangeboden in elke graad en op elke campus van Athena.

Milieuzorg op school

Onze Troeven Milieuzorg op school
Pegasus vindt het milieu belangrijk. Leerlingen worden bewustgemaakt van het belang van onze omgeving. De school geeft hierin het goede voorbeeld door grotendeels zelf te voorzien in het eigen energieverbruik door middel van zonnepanelen en door de aanplanting van inheems groen op de campus. Het MOS-team organiseert regelmatig sensibiliseringsacties.

Talentenmodules

Onze Troeven Talentenmodules
Wat wil je later worden? Het antwoord ligt niet voor de hand. De talentenmodules laten de leerlingen zelf ontdekken waarvoor ze potentieel hebben: talen, economie, wetenschappen en techniek, kunst, ict … Er wordt in modules gewerkt met focus op de praktijk. Op die manier hopen we dat de leerlingen een bewuste studiekeuze kunnen maken.

Tienerschool

Onze Troeven Tienerschool
De overstap van de basisschool naar de middenschool valt niet te onderschatten. Heel wat leerlingen hebben moeite met de nieuwe manier van werken, de verschillende leerkrachten van wie ze les krijgen, de hoeveelheid leerstof. In samenwerking met Basisschool Stene en de Vermeylenschool worden er projecten uitgewerkt die deze kloof dichten. Via projecten in de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad secundair worden de leerlingen geleidelijk aan vertrouwd gemaakt met een andere manier van werken.

Edusport

Onze Troeven Edusport
De 2de graad lichamelijke opvoeding en sport is er voor die leerlingen die zowel fysiek als academisch willen uitgedaagd worden. Beschik je over een goede fysieke conditie, voldoende motorische vaardigheden, een positieve bewegingsingesteldheid, doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking?

Ben je gemotiveerd om een extra inspanningen te leveren voor je eigen sport, maar ook voor disciplines waarvoor je iets minder talent hebt om zo een completere atleet te worden? En heb je bovendien de aanleg en het doorzettingsvermogen om een stevig theoretisch pakket aan te kunnen om later verder te studeren? Dan is de richting lichamelijke opvoeding en sport jou op het lijf geschreven.